วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

รัฐศาสตร์กับจริยศาสตร์

ความหมายของจริยศาสตร์
ตามหลักอักษรศาสตร์คำว่า จริยศาสตร์มาจากภาษาสันสฤตว่า จริย+ศาสตร์ แปลว่า ความประพฤติ ศาสตร์ แปลว่า ความรู้ จริยศาสตร์ แปลว่า ความรู้ที่ควร หมายถึงอุปนิสัยหรือหลักของการประพฤติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า (Ethics) หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักศีลธรรมกฏที่ว่าด้วยประพฤติกรรมของมนุษย์
อนึ่งจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าอุปนิสัย นิสัย และพฤติกรรมของมนุษย์ความประพฤติของมนุษย์จะเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นอุปนิสัยและนิสัยของคน จริยศาสตร์จะช่วยชี้ค่าของมนุษย์โดยการมองทางอุปนิสัย นิสัยใจคอ และความประพฤติตามที่บุคคลนั้นแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ
ดังนั้นจริยศาสตร์จึงศึกษาเรื่องที่ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรดี อะไรชั่ว
ความหมายของรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (Political Science) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐ อันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ ที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐ ว่าด้วยทฤษฎีแห่งรัฐ การวิวัฒนาการ มีกำเนิดมาอย่างไร สถาบันทางการเมืองที่ทำหน้าที่ดำเนินการปกครองมีกลไกไปในทางใด การจัดองค์การต่างๆ ในทางปกครอง รูปแบบของรัฐบาล หรือสถาบันทางการเมืองที่ต้องออกกฎหมายและรักษาการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกชน (Individual) หรือกลุ่มชน (Group) กับรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อโลก ตลอดจนการแสวงหาอำนาจของกลุ่มการเมืองหรือภายในกลุ่มการเมือง หรือสถาบันการเมืองต่างๆ เพื่อการปกครองรัฐให้เป็นไปด้วยดีที่สุด
ความสนใจร่วมกันระหว่างรัฐศาสตร์กับ จริยศาสตร์ คือ ความยุติธรรม สันติวิธี หลักการปกครองบ้านเมืองที่อิงศาสนา การถือหลักเสรีภาพ เสมอภาค

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง จริยศาสตร์ กับรัฐศาสตร์ จึงอยู่ที่การศึกษาวิธีการปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักแห่งความถูกต้อง และความเป็นธรรม ทั้งตัวบุคคลที่เป็นผู้ปกครองรัฐ และ ตัวบทกฎหมายที่มีต่อสังคม จะต้องเป็นไปตามหลักจริยศาสตร์ ที่ยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: